O nas

Rodzaje prowadzonej działalności

Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Miłosławiu   zgodnie z art. 16 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków uzyskał zezwolenia  nr IŚR 7031.1.2019 z dnia 28.11.2019 r. na prowadzenie działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miłosław.

Do zadań Przedsiębiorstwa określonych w akcie założycielskim spółki należy między innymi wykonywanie zadań własnych Gminy Miłosław o charakterze użyteczności publicznej z zakresu zaspokajania zbiorowych potrzeb mieszkańców Gminy Miłosław w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych.

 

Zakres i obszar świadczonych usług i lokalnych uwarunkowań ich świadczenia

 

Zakład Gospodarki Komunalnej w Miłosławiu  prowadząc działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków w formie spółki z o.o., zobowiązany jest do zapewnienia ciągłości dostaw i odpowiedniej jakości wody oraz niezawodnego odprowadzania i oczyszczania ścieków.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Miłosławiu dysponuje sześcioma stacjami uzdatniania wody z 12 studniami głębinowymi zlokalizowanymi w Miłosławiu, Bugaju, Czeszewie, Białym Piątkowie, Pałczynie i Skotnikach a także 2  oczyszczalniami  ścieków – w Miłosławiu i Orzechowie.

Całość ścieków oprowadzonych do kanalizacji z terenu gminy wpompowywana jest do systemu kanalizacyjnego gminy Miłosław obsługiwanego przez ZGK sp. z o.o.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Miłosławiu  kupuje też wodę – w ramach hurtowego zakupu wody – od  Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z Wrześni celem zapewnienia odbiorcom w miejscowości Biechowo  odpowiedniego poziomu realizacji zadania zbiorowego zaopatrzenia w wodę. 

Standardy jakości świadczonych  usług wodociągowych i kanalizacyjnych, w tym
     informacja dotycząca wpływu taryfy na poprawę jakości usług

Zakład Gospodarki Komunalnej w Miłosławiu  prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, starając się zapewnić odpowiednią jakość swoich usług i produktów, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi i uzyskanymi pozwoleniami. Wnioskowane taryfy ustalono  w oparciu o wielkość niezbędnych przychodów, jakie Przedsiębiorstwo  powinno  uzyskać w celu realizacji ww celów. Taryfowe ceny i stawki opłat zostały tak skonstruowane, aby zapewnić uzyskanie, z należności uiszczanych przez odbiorców usług, przychodów na poziomie zapewniającym samofinansowanie się działalności Przedsiębiorstwa, realizację planowanych zadań inwestycyjnych określonych  w aktualnym, wieloletnim planie rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych  i urządzeń kanalizacyjnych, utrzymanie i poprawę zdolności posiadanych urządzeń wodociągowych  i urządzeń kanalizacyjnych do realizacji dostaw wody w wymaganej jakości i pod odpowiednim ciśnieniem, dostaw wody i odprowadzanie ścieków w sposób ciągły i niezawodny oraz oczyszczanie ścieków co najmniej do poziomu ustalonego w stosownych pozwoleniach wodno-prawnych.

Wysokość cen i stawek opłat dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę

Wielkość cen i stawek opłat w okresie od 1 do 18 miesiąca nowych cen i stawek opłat

Grupa

Odbiorców usług

Cena wody

[ zł./m3]

Stawka opłaty abonamentowej

[ zł./okres rozliczeniowy/Odbiorcę]

netto

brutto

netto

brutto

W1

3,02

3,26

13,29

14,35

W2

3,02

3,26

14,22

15,36

W3

3,02

3,26

6,01

6,49

W7

3,02

3,26

0

0

WK1

3,02

3,26

7,11

7,68

WK2

3,02

3,26

8,03

8,67

WK3

3,02

3,26

3,93

4,24

WKL1

3,02

3,26

6,18

6,67

5.2. Wysokość cen i stawek opłat dla zbiorowego odprowadzenia ścieków

Wielkość cen i stawek opłat w okresie od 1 do 18 miesiąca nowych cen i stawek opłat

Grupa

Odbiorców usług

Cena usługi odbioru ścieków

[ zł./m3]

Stawka opłaty abonamentowej

[ zł./okres rozliczeniowy/Odbiorcę]

netto

brutto

netto

brutto

WK1

8,28

8,94

8,67

9,36

WK2

8,28

8,94

11,15

12,04

WK3

8,28

8,94

7,05

7,61

WKL1

8,28

8,94

6,18

6,67

K2

8,28

8,94

17,34

18,73

 

 1. Oczyszczalnia ścieków w Miłosławiu.

Jest to dwublokowa oczyszczalnia ścieków mechaniczno-biologiczna 2 x BIOBLOK PS 400.

Z oczyszczalnią związanych jest  5 przepompowni ścieków położonych w miejscowości Bugaj oraz w miejscowości Miłosław.  Do oczyszczalni odprowadzane są kanalizacją sanitarną ścieki komunalne z miejscowości Miłosław i Bugaj. Długość sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami wynosi 13 119,8 mb.

W skład oczyszczalni ścieków wchodzą następujące obiekty i urządzenia:

 1. Przepompownia główna z kratą wstępną,
 2. Zbiornik retencyjno- wyrównawczy zblokowany z pompą ścieków,
 3. Oczyszczalnia ścieków dwa bloki typu BIOBLOK PS-400 w skład których wchodzą:
 • komora defosfatacji – komora beztlenowa,
 • komora denitryfikacji – komora niedotleniona,
 • komora nitryfikacji – komora tlenowa,
 • komora odgazowania,
 • zespolony osadnik,
 • komora stabilizacji,
 • instalacja sprężonego powietrza,
 • układ recyrkulacji,
 1. Stacja odwadniania osadu,
 2. Poletka ociekowe osadu nadmiernego,
 3. Staw stabilizacyjny,
 4. Studzienka pomiarowa ścieków oczyszczonych.

Zabudowa towarzysząca obejmuje budynek obsługi, budynek stacji odwadniania osadu oraz budynek garażowo-magazynowy z rozdzielnią i agregatem prądotwórczym oraz budowle związane z ciągiem  technologicznym, utwardzone drogi manewrowe i place postojowe oraz opłotowanie nieruchomości z siatki stalowej wraz z bramami.

 1. Oczyszczalnia ścieków w Orzechowie

Jest to dwublokowa oczyszczalnia ścieków mechaniczno-biologiczna. Z oczyszczalnią związanych jest  12 przepompowni ścieków położonych w miejscowości Orzechowo. Do oczyszczalni odprowadzane są kanalizacją sanitarną ścieki komunalne z miejscowości Orzechowo,. Długość sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami wynosi 13 119,8 mb.

W skład oczyszczalni ścieków wchodzą następujące obiekty i urządzenia:

 1. Przepompownia główna dwukomorowa, z kratą wstępną,
 2. Punkt zlewny ścieków dowożonych,
 3. Zbiornik retencyjno-wyrównawczy zblokowany z pompą ścieków,
 4. Zblokowana oczyszczalnia mechaniczna (sitopiaskownik),
 5. Dwa reaktory biologiczne z wydzielonymi strefami: tlenową i niedotlenioną,
 6. Osadniki wtórne – szt. 4,
 7. Przepompownia ścieków oczyszczonych i retencją na wody technologiczne,
 8. Stacja dmuchaw,
 9. Komora stabilizacji tlenowej osadu,
 10. Stacja mechanicznego odwadniania osadu z higienizacją,
 11. Plac zadaszony składowania osadu odwodnionego,
 12. Komora pomiarowa ścieków oczyszczonych.

Zabudowa towarzysząca obejmuje budynek obsługi, budynek technologiczny ze stacją odwadniania i higienizacji osadu oraz stacją dmuchaw, rozdzielnią i agregatem prądotwórczym, a także budowle związane z ciągiem technologicznym, utwardzone drogi manewrowe i place postojowe oraz opłotowanie nieruchomości z siatki panelowej wraz z bramami.

Hydrofornia w Miłosławiu posiada trzy studnie głębinowe o łącznej wydajności całkowitej 975,34m3/dobę i 120m3/h i zaopatruje w wodę miejscowości:  Miłosław, Lipie, Kębłowo, Gorzyce. Stacja uzdatniania wody obejmuje następujące urządzenia:

 • pionowe odżelaziacze Ø 1600 i pojemności 6,1m3 – 3 szt.
 • pionowe odżelaziacze FCP6.A Ø 1600 i pojemności 4,25m3 – 2szt.
 • mieszacz wodno-powietrzny (ARC-3) Ø 1200 i pojemności 2,2m3 – 1 szt.
 • zbiornik ciśnieniowy ZSP4 Ø 1000 i pojemności 1,5m3 – 1 szt.
 • chlorator P123 – 1 szt.
 • zestaw pomp tłocznych II stopnia – 1 kpl.
 • pompa rezerwowa pomp tłocznych o mocy 15 kW – 1 szt.
 • sprężarka powietrza ze zbiornikiem 270L – 1 szt.

Technologia oparta jest na wykorzystaniu 5 szt. filtrów pionowych i dwóch aeratorów z wykorzystaniem elektrozaworów i sprężonego powietrza. Sterowanie odbywa się za pomocą sterowników, przemienników częstotliwości w układzie składającym się z kilku pomp oraz zabezpieczeń chroniących przed suchobiegiem.

 1. Hydrofornia w Bugaju posiada dwie studnie głębinowe o łącznej wydajności 476 m3/dobę i zaopatruje w wodę następujące miejscowości: Bugaj, Bagatelka, Chrustowo, Franulka, Rudki, Kozubiec, Mikuszewo, Chlebowo. Stacja uzdatniania wody obejmuje następujące urządzenia:
 • pionowe odżelaziacze Ø 1200 z aeratorami Ø500 – 3 szt..
 • zbiornik ciśnieniowy AM-1,0P Ø 800 i pojemności 1,0m3 – 1 szt.
 • chlorator P123 – 1 szt.
 • zestaw pomp tłocznych II stopnia – 1 kpl.
 • sprężarka powietrza ze zbiornikiem 110L – 1 szt.

Technologia oparta jest na wykorzystaniu 3 szt. filtrów pionowych i dwóch aeratorów z wykorzystaniem elektrozaworów i sprężonego powietrza. Sterowanie odbywa się za pomocą sterowników, przemienników częstotliwości w układzie składającym się z kilku pomp oraz zabezpieczeń chroniących przed suchobiegiem.

Hydrofornia w Czeszewie zaopatruje w wodę następujące miejscowości: Orzechowo, Czeszewo, Szczodrzejewo i Nowa Wieś Podgórna. Posiada trzy ujęcia wody o łącznej wydajności wody 726m3/dobę. Stacja uzdatniania wody obejmuje następujące urządzenia:

 • pionowe odżelaziacze Ø 1800 – 3 szt.
 • areator 1000 i pojemności 1,5m3 – 1szt..
 • zbiornik ciśnieniowy Ø 1000 i pojemności 2,5m3 – 1 szt.
 • chlorator P123 – 1 szt.
 • zestaw pomp tłocznych II stopnia – 1 kpl.
 • zestaw pompowy rezerwowy pomp tłocznych – 1 kpl.
 • sprężarka powietrza ze zbiornikiem 110L – 1 szt.

Technologia oparta jest na wykorzystaniu 3 szt. filtrów pionowych i aeratorów z wykorzystaniem elektrozaworów i sprężonego powietrza. Sterowanie odbywa się za pomocą sterowników, przemienników częstotliwości w układzie składającym się z kilku pomp oraz zabezpieczeń chroniących przed suchobiegiem.

Hydrofornia w Białym Piątkowie, która dostarcza wodę dla mieszkańców wsi oraz do sąsiadującej fermy kur i kilku posesji w miejscowości Starkówiec. Posiada jedno ujęcie o wydajności 330m3/dobę i 50 m3/h. Stacja uzdatniania wody obejmuje następujące urządzenia:

 • pionowe odżelaziacze Ø 1000 – 3 szt.
 • chlorator P123 – 1 szt.
 • zestaw pomp tłocznych II stopnia – 1 kpl.
 • sprężarka powietrza ze zbiornikiem 200L – 1 szt.

Technologia oparta jest na wykorzystaniu 3 szt. filtrów pionowych i aeratorów z wykorzystaniem elektrozaworów i sprężonego powietrza. Sterowanie odbywa się za pomocą sterowników, przemienników częstotliwości w układzie składającym się z kilku pomp oraz zabezpieczeń chroniących przed suchobiegiem.

Hydrofornia w Pałczynie posiada dwa ujęcia wody o łącznej wydajności137m3/dobę i 8 m3/h. Stacja uzdatniania wody obejmuje następujące urządzenia:

 • pionowe odżelaziacze Ø 1500 – 2 szt.
 • zbiornik naziemny cylindryczny o pojemności 50m3 – 1 szt.
 • chlorator P123 – 1 szt.
 • zestaw pomp tłocznych II stopnia – 1 kpl.
 • sprężarka powietrza ze zbiornikiem 270L – 1 szt.

Technologia oparta jest na wykorzystaniu 2 szt. filtrów pionowych i aeratorów z wykorzystaniem elektrozaworów i sprężonego powietrza. Sterowanie odbywa się za pomocą sterowników, przemienników częstotliwości w układzie składającym się z kilku pomp oraz zabezpieczeń chroniących przed suchobiegiem.

Hydrofornia w Skotnikach posiada jedno ujęcie wody o łącznej wydajności 68,5 m3/dobę. Stacja uzdatniania wody obejmuje następujące urządzenia:

 • pionowe odżelaziacze Ø 900 – 2 szt.
 • hydrofory Ø 1200 i pojemności 2,5m3 – 2szt..
 • zbiornik ciśnieniowy Ø 1000 i pojemności 1,5m3 – 1 szt.
 • chlorator P123 – 1 szt.
 • sprężarka powietrza ze zbiornikiem 120L – 1 szt.

Technologia oparta jest na wykorzystaniu 2 szt. filtrów pionowych i aeratorów z wykorzystaniem elektrozaworu i sprężonego powietrza. Sterowanie odbywa się za pomocą układu jednostopniowego, składającego się z jednej pomy głębinowej rozprowadzającej wodę do odbiorców.